WWW.VYSPORIADANIEBSM.SK

Ing. Drahomír Vorlíček, mediátor zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod ev. č. 1348


BSM a mediácia
Cenník


Kontakt:
Ing. Drahomír Vorlíček
Kráľová pri Senci, 939
tel.: 0904 806 847
vorlicek@dvmediator.sk
www.dvmediator.sk

www.vysporiadaniebsm.sk


 

 

 

CENNÍK MEDIÁCIE

Vzhľadom na miesto kancelárie mediátora je prirodzenou spádovou oblasťou Senec, Pezinok, Bratislava, Trnava, Galanta, Sereď, Šamorín. Konzultácie a mediačné stretnutia je však možné dohodnúť aj mimo kancelárie mediátora.
 

MEDIÁCIA  (stretnutia a úkony vedúce k vyporiadaniu BSM dohodou)
V prípade, že výrazne narušené vzťahy by pri spoločných stretnutiach výrazne sťažovali nájdenie dohody, je vhodné dohodnúť individuálne mediačné stretnutia (s každou stranou osobitne).

-

úvodné konzultácie v rozsahu do 2 hod. vrátane oslovenia druhej strany sporu  ..... bezplatne
- konzultácie resp. oboznámenie sa s predloženými dokumentmi a materiálmi nad rámec úvodnej konzultácie ..... 12 €/hod.
- uzatvorenie dohody o začatí mediácie ..... 50 €
- mediačné stretnutia  ...... 20 €/ hod.
-

spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie  ..... 100 €*

 
* v prípade, že mediácia nie je ukončená uzatvorením dohody ale inou formou, ktorú umožňuje zákon o mediacií, položka  nie je účtovaná.


Uvádzané ceny sú odmenou mediátora a neobsahujú ďalšie náklady súvisiace s vyporiadaním BSM ako napr. overovanie podpisov, uloženie dohôd a potvrdenia o ukončení mediácie v notárskom centrálnom registri listín, spísanie dohody formou notárskej zápisnice resp. ďalšie právne služby súvisiace so zmierovacím konaním (súdny zmier v prípade už prebiehajúce súdneho sporu),  a pod.

 

Ak sa osoby zúčastnené na mediácii  pred začatím mediácie nedohodnú inak, cenu za mediáciu hradí vopred navrhovateľ mediácie,  a to v rozsahu min. 4 mediačné stretnutia po 1 hod.. V prípade, záujmu je možné dohodnúť aj  iné miesto mediačných stretnutí ako kancelária mediátora. Ku cene mediačných stretnutí  mimo kanceláriu mediátora sú účtované náklady na cestovanie a stratu času.

 

Nie som platcom DPH. Uvedené ceny sú koncové. 
 
 

Ing. Drahomír Vorlíček, 2016