WWW.VYSPORIADANIEBSM.SK

Ing. Drahomír Vorlíček, mediátor zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod ev. č. 1348


BSM a mediácia
Cenník


Kontakt:
Ing. Drahomír Vorlíček
Kráľová pri Senci, 939
tel.: 0904 806 847
vorlicek@dvmediator.sk
www.dvmediator.sk

www.vysporiadaniebsm.sk


 

 

 

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV

BSM na rozdiel od podielového spoluvlastníctva nemá určené podiely spoluvlastníkov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov predstavuje úpravu majetkových vzťahov medzi manželmi, pričom jeho základom je rovnaké právne postavenie oboch manželov po ekonomickej stránke.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká:

-

spolu so zánikom manželstva,

-

rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov počas trvania manželstva.

 

Vyporiadanie BSM najmä v prípade zániku BSM rozvodom býva komplikované narušenými vzťahmi medzi bývalými manželmi. Hľadanie akejkoľvek dohody najmä v majetkových veciach býva často narušované hnevom a nenávisťou čim sa vzťahy ešte viac vyostrujú. Konflikty pri vyporiadavaní BSM sú rizikom aj pri zániku BSM počas manželstva. Preto je často vhodné v majetkových veciach ale aj ďalších "pragmatických" otázkach  komunikovať prostredníctvom tretej neutrálnej osoby. Náš právny poriadok pre tento účel zaviedol inštitút mediácie.

 

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia  a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

 

Výhody riešenia vysporiadania BSM  mediáciou:

-

nedôkazné konanie (nemusíte zháňať a predkladať žiadne dôkazy na podporu svojich požiadaviek a tvrdení)

- možnosť riešiť vyporiadanie BSM bez vzájomného kontaktu sporiacich sa strán (oddelené mediačné stretnutia)
-

rýchlosť (väčšinu sporov je možné vyriešiť počas 4 - 8 mediačných stretnutí t.j. do 2 mesiacov)

- neformálnosť
-

cena (výsledkom je vyporiadanie BSM dohodou, teda lacnejšia alternatíva ako súdny spor, resp. zníženie výdavkov uzatvorením súdneho zmieru ak už súdny spor prebieha)

-

dôvernosť (mediátor a osoby zúčastnené na mediácii sú viazané mlčanlivosťou),

Neuzatvorenie dohody prostredníctvom mediácie nemá žiadny účinok na postavenie strán v súdnom spore a teda nemôže byť na škodu sporiacich sa strán.

Činnosť mediátora nie je územne viazaná. Mediátor teda môže vykonávať činnosť aj v sporoch mimo územnej pôsobnosti súdu, ku ktorému je v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti priradený.
Vzhľadom na miesto kancelárie mediátora je prirodzenou spádovou oblasťou Senec, Pezinok, Bratislava, Trnava, Galanta, Sereď, Šamorín. Mediačné stretnutia je možné dohodnúť aj mimo kancelárie mediátora.

Ing. Drahomír Vorlíček, 2016